۱۳۹۴/۱۲/۲

پیام دبیرکل یونسکو به مناسبت روز جهانی زبان مادری

ترجمه: اومود اورمولو
ایرینا بوکووا – دبیر کل سازمان جهانی یونسکو
تم اصلی روز جهانی زبان مادری در سال 2016  عبارت از "آموزش با کیفیت، زبان‌های آموزشی و خروجی فراگیری" می باشد.
تم آموزش با کیفیت و تنوع زبان‌ها با تاکید بر برنامه توسعه و عدالت پایدار تا سال 2030 و تحقق آن مشخص گردیده است.
هدف ماده 4’ام توسعه پایدار اشتراک زنان و مردان در اجتماعشان به صورت کامل، تحقق هر آنچه خواستار آنند و تجهیز آنان به انواع معلومات، توانائی‌ها و ارزش‌های جامعه خویش در عین حال آموزش برای همه و کیفیت آموزش در تمام عمر تاکید می‌ورزد. هدف یاد شده برای اقلیت‌ها، خلق‌های بومی و الخصوص زنان و دختران از اهمیت بسزائی برخوردار می باشد. در دیگر سو این هدف نقشه راهی برای تحقق برنامه توسعه پایدار در سال 2030 که مبتنی بر اهداف سازمان یونسکو به مانند احترام به کاربرد زبان مادری در امر آموزش، حفاظت، تشویق و توسعه تنوع زبان‌ها می باشد استوار هست.    
چندزبانگی اساس اهداف یاد شده می باشد. این مسئله در موفقیت تحقق برنامه توسعه پایدار سال 2030 و همچنین رشد اقتصادی در عین حال تولید و مصرف و تقویت بخش  استخدام و سلامت اهمیت بسزائی دارد.
سازمان یونسکو در کنار حمایت از خواندن و نوشتن و مئدیا در عین حال بر تولید محتوای محلی در اینترنت و توسعه تنوع زبان‌ها به یک اندازه اهمیت می‌دهد. یونسکو به واسطه برنامه‌های نظیر سیستم معلومات و آگاهی محلی و بومی بر اهمیت و نقش معلومات زبان‌های محلی و بومی و همچنین حفاظت از معلومات و فرهنگ‌های محلی را مد نظر قرار داده است.   
در گرایش چندزبانگی؛ زبان‌های مادری، زنان، مردان و تقویت جوامع  اساس تحقق آموزش با کیفیت را تشکیل می‌دهند. ما نیز می‌باید هیچ کس را طرد ننموده و با هدف پدید آوردن آینده‌ای یکسان برای هرکس  اقدام به شناخت و تقویت این امر نمائیم.